Szabadulószoba Adatkezelési Nyilatkozat

 

Adatkezelő: eBusiness Experts Kft.

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85, földszint 5.

Cégjegyzékszám: 0109295679

 

, aki a Fallost szabadulószobáját üzemelteti, a továbbiakban Szolgáltató, az ön személyes adatai védelme érdekében a jogszabályoknak megfelelően és átláthatóan szeretne eljárni. Ezért az alábbi irányelvben rögzítjük annak módját, hogyan kezeljük és tároljuk személyes adatait.

 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett adatbázisok és nyilvántartások felhasználásának törvényes rendjét és, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, az adatok megváltoztatását és jogosulatlanul történő nyilvánosságra hozatalát.

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így rögzítés, rendszerezés, gyűjtés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés is.

 

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, érdeklődéshez egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat, mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

 

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); – 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); – 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)

évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 

 

ADATKEZELŐ

 

- Ki kezeli az Ön személyes adatait?

 

Az Adatkezelő, a Fallost szabadulószoba Szolgáltatója kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk.

 

Adatkezelő Adatai

Név: eBusiness Experts Kft.

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85. földszint 5.

Telefon: 0630 680 6902

E-Mail: hello@fallost.hu

Web: www.fallost.hu

Képviseletre jogosult(ak): Forgács Balázs

Adatvédelmi tisztviselő neve: Forgács Balázs

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: hello@fallost.hu

 

- Hol tároljuk az adatait?

 

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén belül tároljuk.

 

- Ki fér hozzá az adataihoz?

 

Az Adatait nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső fél számára. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. Ha harmadik félnek adatot szolgáltatunk ki, minden esetben megtalálja alább.

 

- Mi a feldolgozás jogalapja?

 

Személyes adatainak feldolgozásakor mindig tájékoztatjuk, hogy számlázáshoz szükséges, szolgáltatás igénybevételéhez, vagy marketing szolgáltatás nyújtás céljából.

 

- Melyek az Ön jogai?

 

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató által megadott elérhetőségek egyikén és személyes adatait e-mailben elküldjük.

 

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Szolgáltató a Fallost szabadulószoba szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatban személyes adatait automatikus úton dolgozza fel, az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.

Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

 

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, hiányosak, vagy pótlásra szorulnak.

 

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő helyzeteket

 

 • Le nem zárt megrendeléseknél
 • Folyamatban lévő ügyeknél
 • Rendezetlen számla esetén

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. A Szolgáltató nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.

A direkt marketingről úgy mondhat le, ha követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben.

 

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni személyes adatai korlátozását és feldolgozását a következő körülmények között:

 

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek
 • Ha a Szolgáltatónak nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

- Hogyan gyakorolhatja a jogait?

 

Lépjen kapcsolatba a hello@fallost.hu e-mail címen a Szolgáltatóval.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltató a személyes adatait helytelenül dolgozta fel, lépjen velünk kapcsolatba, illetve joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, melynek legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

 

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS

 

- Miért használja a személyes adatait?

 

A Szolgáltató személyes adatait felhasználja arra, hogy feldolgozza és kezelje online időpontfoglalását és arról értesítéseket küldjön. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére, panaszkezelésre és a szolgáltatáshoz szükséges ügyintézéshez

 

- Milyen típusú személyes adatok kerülnek feldolgozásra?

 

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

 

 • kapcsolattartói információk: név, cím, e-mail cím, telefonszám
 • fizetési információ

 

- Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevétele, a kívánt időpont lefoglalása zökkenőmentes lehessen, Személyes adatainak feldolgozása szükséges a Szolgáltató számára.

 

- Mennyi ideig mentjük el az adatait?

 

Adatait 30 napig őrizzük meg

 

 

SZOLGÁLTATÁS FIZETÉSEKOR

 

Személyes Adatait felhasználjuk a fizetés teljesítésekor, mely történhet banki átutalással és személyesen a helyszínen. A fizetést követőn egy űrlapot is kitöltetünk az összeget teljesítő személlyel, melyben elfogadja a háziendben és szabályzatban foglaltakat.

 

- Milyen típusú személyes adatok kerülnek feldolgozásra fizetéskor?

 

 • név
 • email cím
 • telefonszám

 

- Milyen típusú személyes adatok kerülnek feldolgozásra az űrlap kitöltésekor?

 

 • név
 • lakcím
 • személyi igazolvány szám

 

- Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

 

Ezek az adatok szükséges a szolgáltatónak a szolgáltatás kifizetésének sikeres lebonyolításához és a házirendben foglaltakban meghatározott tételekhez.

 

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

 

A tarhely.eu a tárhely szolgáltatója, a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül rendszeres időközönként biztonsági mentést készít. Mindent megtesz ezen adatok védelme érdekében. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja. Az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

 

Adatai

 

név: Tárhely.Eu Kft.

cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

e-mail cím: +36 1 789 2 789

honlap: www.tarhely.eu

 

DIREKT MARKETING

 

- Miért használjuk a személyes adatait?

 

Személyes adatait arra használjuk fel, hogy marketing ajánlatokat, küldjünk e-mail üzenetek formájában

 

A www.fallost.hu oldallal kapcsolatosan élményeinek optimalizálása céljából releváns információkat és ajánlatokat küldünk.

 

- Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

 

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

 

 • kapcsolattartói információk: e-mail cím, név

 

- Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 

Az adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a Szolgáltató teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé.

 

A Direkt marketing leveleket a Mailchimp Hírlevélküldő rendszeréből küldjük ki.

 

Adatai: Mailchimp –  The Rocket Science Group LLC

Cím: The Rocket Science Group, LLC , 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

web: www.mailchimp.com

 

- Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

 

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

 

A beleegyezés visszavonásához való jog:

 

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinggel szemben is. Ha így tesz, a Szolgáltató nem küld Önnek további direkt marketing emailt a www.fallost.hu webáruházzal kapcsolatosan.

 

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 

Kövesse az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailben.

 

A személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga:

 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Ezt megteheti a hello@fallost.hu mailcímen. A fiókja ez esetben törlésre kerül.

 

A TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSA

 

- Miért használjuk fel a személyes adatait?

 

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

 

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

 

- Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

 

A következő osztályokba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

 

 • név
 • cím
 • tranzakció összege
 • tranzakció dátuma

 

- Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

 

Személyes adatait a Szolgáltató és munkatársai láthatják és a könyvelést végző cég. A könyvelés, jelen pillanatban kézzel történik, egyéb számlázó program nem szerepel a folyamatokban.

 

Könyvelő cég

 

A megkötött szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi. Amennyiben az érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Adatai

 

név: Hollandimpex Financial Kft.

cím: 1181 Budapest, Üllői út 505.

 

 

- Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

 

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Szolgáltató eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

 

- Mennyi ideig tároljuk az adatait?

 

Az adatait az országában hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

 

SZÁMLÁZÁS

 

Számlát kiállítani törvényileg előírt kötelességünk, ehhez pedig a következő személyes adatokat kezeljük: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

A számlák kiállítását a Számlázz.hu rendszere biztosítja, melynek adatai a következők:

 

Név: KBOSS.hu Kft.

Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01 09 303201

 

SÜTIK

 

A sütik (cookie) rövid szövegfájlok , mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódnak és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

 

- Hogyan használjuk a sütiket?

 

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor.

Egyes külső felektől származó sütiket ők maguk állítják be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezek olyan közösségi médiaszolgáltatók, mint a Facebook, Instagram, arra vonatkozólag, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon. Erre vonatkoznak az ikonjaik is, amelyek ezt jelzik. A Google Analytics a Google Inc. szolgáltatása. A sütikből összegyűjtött adatokat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta az érdeklődő/vásárló a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen arról, hogy a weboldal- és az internet használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

- Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

 

Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.

 

- Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk az oldal optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

 

- Mennyi ideig mentjük el az adatait?

 

A sütiket könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A sütik kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben.

 

VAGYONVÉDELMI RENDSZER

 

A szolgáltató a Fallost szabadulószoba területén elektronikus megfigyelő rendszert működtet.

 

- Mi az adatkezelés célja?

 

A szolgáltatás igénybevételekor játékmenet követése az adott helységekben, továbbá, hogy a játékmesternek segítséget nyújtson, az emberi élet, a testi épség, a vagyon védelme, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérésére.

 

- Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Az érintett hozzájárulása a szolgáltató játékterületére való belépéssel, az SzVMt. 30. §-a alapján.

 

A megfigyelő kamerák képi felvételeket nem rögzítenek, így a játékosok személyes adatai és arcképmásai nem kerülnek tárolásra és kezelésre.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 

Ha az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti, valamely kérelem érkezik be, úgy az Adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

 

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

 

 Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja kivéve, ha:

 

az érintett lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;

a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

a kérelem túlzó.

 A kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként

 

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

 Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

 

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 

az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét

az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;

Kártérítés

 

Bármely érintett jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az Adatfeldolgozótól kártérítést követelni az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár szenvedése esetén. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

 

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért nem felelősek.

 

Az Adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, kifejezetten az Adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

 

 

JOGORVOSLAT

 

Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez Forgács Balázshoz

 

Amennyiben az álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Ha az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06- 1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 

 Hatósági együttműködés

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez, valamint az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Link