Adatvédelmi Tájékoztató

 

Adatkezelő: eBusiness Experts Kft.

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85. földszint 5.

Cégjegyzékszám: 0109295679

 

,aki a Fallost szabadulószobát és a hozzá tartozó webáruházat üzemelteti,  (továbbiakban: Szolgáltató), az Ön személyes adatainak védelme érdekében a jogszabályoknak megfelelően-és átláthatóan szeretne eljárni. Ezért az alábbi irányelvben rögzítjük annak módját, hogyan kezeljük és tároljuk személyes adatait.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett adatbázisok és nyilvántartások felhasználásának törvényes rendjét, valamint hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, az adatok megváltoztatását és jogosulatlanul történő nyilvánosságra hozatalát.

 

Fogalommeghatározások

 

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így rögzítés, rendszerezés, gyűjtés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés is.
 • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, érdeklődéshez egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Irányadó jogszabályok

 

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • 2001. évi CVIII. törvény
 • 2008. évi XLVIII. törvény
 • 2011. évi CXII. törvény
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, and the 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Adatkezelő adatai

 

Név: eBusiness Experts Kft.

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85. földszint 5.

Telefon: 06 30 680 6902

E-mail: hello@fallost.hu

Web: www.fallost.hu

Képviseletre jogosult(ak): Forgács Balázs

Adatvédelmi tisztviselő neve: Forgács Balázs

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: hello@fallost.hu

 

Hol tároljuk az adatait?

 

 • Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén belül tároljuk.

 

Ki fér hozzá az adataihoz?

 

 • Az Adatait nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső fél számára. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. Ha harmadik félnek adatot szolgáltatunk ki, minden esetben megtalálja alább.

 

Mi az adatfeldolgozás jogalapja?

 

 • Személyes adatainak feldolgozásakor mindig tájékoztatjuk, hogy számlázáshoz szükséges, szolgáltatás igénybevételéhez, vagy marketing szolgáltatás nyújtás céljából.

 

Melyek az Ön jogai?

 

 • Hozzáférési jog:

 

Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató által megadott elérhetőségek egyikén és személyes adatait e-mailben elküldjük.

 

 • Hordozhatósághoz való jog:

 

Amikor a Szolgáltató a Fallost szabadulószoba szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatban személyes adatait automatikus úton dolgozza fel, az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.

Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

 

 • A helyesbítés joga:

 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, hiányosak, vagy pótlásra szorulnak.

 

 • A törléshez való jog:

 

Jogában áll bármely, feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő helyzeteket

 • Le nem zárt megrendeléseknél
 • Folyamatban lévő ügyeknél
 • Rendezetlen számla esetén

 

 • Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. A Szolgáltató nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

 • A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

 

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről úgy mondhat le, ha követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben.

 

 • A korlátozás joga:

 

Joga van kérelmezni személyes adatai korlátozását és feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek
 • Ha a Szolgáltatónak nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

 • A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

 

Ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltató a személyes adatait helytelenül dolgozta fel, lépjen velünk kapcsolatba, illetve joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

 

 • Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

 

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, melynek legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

 

Adatkezelési tevékenységek

 

1. Online időpontfoglalás

 

A Szolgáltató személyes adatait felhasználja arra, hogy feldolgozza és kezelje online időpontfoglalását, és arról értesítéseket küldjön. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére, panaszkezelésre és a szolgáltatáshoz szükséges ügyintézéshez, valamint törvényben előírt kötelezettségeink teljesítéséhez.

Kezelt adatok: Név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, esetleg adószám

 

2. Online fizetés

 

A Szolgáltató a SimplePay rendszerén keresztül biztosít lehetőséget online bankkártyás fizetésre – időpontfoglalásnál és webáruházi rendelésnél egyaránt. A fizetés gördülékeny lebonyolításához a következő adatok kerülnek továbbításra: név, cím, e-mail cím, rendelési információ.

Adatfeldolgozó:

Név: OTP Mobil Kft.

Cím: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32

 

3. Házhozszállítás, kiszállítás

 

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a webáruházból megrendelt termékek házhozszállítással/csomagponton való átvételére, a feladatot pedig a GLS Futárszolgálat látja el. Továbbított adatok: név, szállítási cím, telefonszám, e-amil cím.

 

4. Számlázás

 

A Szolgáltató minden tranzakcióhoz kapcsolódóan számlát állít ki Önnek, ehhez pedig a Számlázz.hu rendszer szolgáltatásait veszi igénybe. Továbbított adatok: számlázási név, esetenként cégnév, esetenként adószám, számlázási cím, tranzakció adatai.

Adatfeldolgozó:

Név: KBOSS.hu Kft.

Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

 

5. Vagyonvédelmi rendszer

 

A Fallost szabadulószoba területét a Szolgáltató kamera rendszerrel biztosította.  A kamerák képet rögzítenek, a hang kizárólag élő megfigyelés közben hallható. A felvételeket a játéktól számított 30 napig tároljuk, ezek után a rögzített anyag automatikusan törlődik.

A szabadulószoba területén készült felvételek harmadik fél számára nem kerülnek átadásra, kivéve szabálysértés, bűncselekmény gyanújának felmerülése esetén.

Az adatkezelés jogalapja a az érintett hozzájárulása, melyet a Szolgáltató játékterületére való belépéssel ad meg, az SzVMt. 30 §-a alapján.

 

6. Nyilatkozat

 

A Fallost szabadulószoba játékosainak a játék megkezdése előtt ki kell tölteniük egy nyilatkozatot, melyben elfogadják a felhasználási feltételeket és az Általános Szerződési Feltételeket. Kezelt adatok: név, személyi igazolvány szám, lakcím.

Az adatok a játék megkezdésétől számított 30 napon belül megsemmisítésre kerülnek.

 

7. Könyvelés

 

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak.

Adatfeldolgozó:

Név: Hollandimpex Financial Kft.

Cím: 1181 Budapest, Üllői út 505.

 

8. Direkt marketing

 

Személyes adatait arra használjuk fel, hogy marketing ajánlatokat, küldjünk e-mail üzenetek formájában. Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez. Kezelt adatok: név, e-mail cím.

A Direkt marketing leveleket a Mailchimp Hírlevélküldő rendszeréből küldjük ki.

Adatai:

Név: Mailchimp –  The Rocket Science Group LLC

Cím: The Rocket Science Group, LLC , 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Web: www.mailchimp.com

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinggel szemben is. Ha így tesz, a Szolgáltató nem küld Önnek további direkt marketing emailt a www.fallost.hu webáruházzal kapcsolatosan.

 

9. Tárhely szolgáltatás

 

A tarhely.eu a tárhely szolgáltatója, a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül rendszeres időközönként biztonsági mentést készít. Mindent megtesz ezen adatok védelme érdekében. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja. Az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

Adatkezelő:

Név: Tárhely.Eu Kft.

Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

E-mail cím: +36 1 789 2 789

Honlap: www.tarhely.eu

 

10. Sütik

 

A sütik (cookie) rövid szövegfájlok , mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódnak és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor.

 

Egyes külső felektől származó sütiket ők maguk állítják be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezek olyan közösségi médiaszolgáltatók, mint a Facebook, Instagram, arra vonatkozólag, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon. Erre vonatkoznak az ikonjaik is, amelyek ezt jelzik. A Google Analytics a Google Inc. szolgáltatása. A sütikből összegyűjtött adatokat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta az érdeklődő/vásárló a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen arról, hogy a weboldal- és az internet használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk az oldal optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

 

Eljárási szabályok

 

 • Ha az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti, valamely kérelem érkezik be, úgy az Adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja kivéve, ha:
 • az érintett lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.
 • A kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként
 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.
 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét
 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • Kártérítés: Bármely érintett jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az Adatfeldolgozótól kártérítést követelni az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár szenvedése esetén. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
 • Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért nem felelősek.
 • Az Adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, kifejezetten az Adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

 

Jogorvoslat

 

Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez Forgács Balázshoz

Amennyiben az álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06- 1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 

Hatósági együttműködés

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez, valamint az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

 

Link